Så arbetar vi under pandemin hösten 2020

Huvudmannen Stadsmissionens Skolstiftelse följer kontinuerligt utvecklingen och har regelbundna möten med anledning av pandemins påverkan på vår verksamhet. Stiftelsestabens olika funktioner stöttar skolledningarna i beslut och avvägningar.

2020-08-14

Nu är det dags för ett nytt läsår och vi får äntligen ta emot våra elever på plats i skolan. Regeringen har beslutat att låta gymnasieeleverna återvända till skolan efter distansundervisningsperioden våren 2020 – ett beslut som vi gläds åt då vår viktigaste uppgift är att se till att eleverna lyckas med sina studier. Det fysiska mötet är viktigt för elevernas lärande och välmående och eleverna lär sig bättre i samspel med varandra och sina lärare. 

Huvudregeln är undervisning på plats i skolan 

Skolverket har varit tydliga med att huvudregeln är att eleverna ska vara i skolan och att undervisningen ska bedrivas i skolans lokaler. Vi har ett ansvar att minska risken för smittspridning i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär bland annat att vi informerar och pratar med eleverna om vikten av att stanna hemma om man är sjuk, att hålla avstånd till andra och att tvätta händerna/använda handsprit. I möjligaste mån ska också resor till skolan med kollektivtrafik undvikas, till exempel genom att gå eller cykla. Det görs också anpassningar på respektive skola när det kommer till exempelvis möblering, matsal, idrott, raster och schema.

Regeringen har i en förordning beslutat om tillfälliga bestämmelser som ger huvudmannen möjlighet att besluta om distansundervisning i vissa fall, till exempel för att undvika risk för trängsel i kollektivtrafiken. Distansundervisning är en möjlighet för huvudmännen – inte en skyldighet. Vägledande i beslut om eventuell distansundervisning är vad som bedöms vara den bästa lösningen för skolans elever och lärare. Hur och om skolan kommer att bedriva viss undervisning på distans kan därför komma att se olika ut i våra skolor.

Beredskap för förändringar

Vi lever i en föränderlig tid, där regler och rekommendationer kan förändras från dag till dag. Det gör att vi måste vara anpassningsbara och justera våra insatser och åtgärder allt eftersom i en tid framöver, utifrån vad som händer i omvärlden - såväl lokalt som nationellt.

Du som vårdnadshavare eller elev får information i respektive skolas ordinarie informationskanal.

Vi gör allt vi kan för att säkra våra elevers rätt till en god utbildning i en trygg och säker skolmiljö under pågående pandemi.

Tack för din förståelse!