Antagningsrutiner Stadsmissionens Folkhögskola

Här kan du läsa mer om våra kursers antagningsvillkor och våra antagningsrutiner. Antagning till våra korta kurser SMF och etableringskurs sker via andra aktörer och omfattas inte av dessa villkor. OBS! För de flesta kurser behöver du betala en materialavgift. Läs mer om den i avsnittet Materialavgift.

Här hittar du ansökningsformulär till långa kurser 

Antagningsvillkor långa heltidskurser

  • Allmän kurs - grund
  • Allmän kurs - inriktning social
  • Allmän kurs - inriktning kultur
  • Allmän kurs - samhälle (distans)
  • Svenska med storköksinriktning 

Kurserna har inga formella antagningskrav men du måste uppfylla vissa villkor för att kunna följa med i studierna. Hur länge du kommer att studera beror på din tidigare studiegång. Ansökan sker via webbformulär här på hemsidan.

Allmän kurs grund 

För att börja Allmän kurs - grund finns inga formella antagningskrav. För dig som har kommit till Sverige i vuxen ålder, bör du vara klar med de första två delkurserna i svenska som andra språk - grund, alternativt ha motsvarande kunskaper i svenska språket. Du måste fylla lägst 18 år under 2021.

Allmän kurs social, kultur, samhälle distans

För att påbörja allmän kurs på gymnasienivå är det önskvärt att du klarat av grundskolan och framförallt svenska/svenska som andra språk grund för att kunna följa med i studierna. Du kan nå grundläggande behörighet genom att läsa ett till tre år. Hur lång tid du behöver beror på din studiebakgrund. Om du inte har läst på gymnasium, Komvux eller folkhögskola tidigare behöver du minst tre år. Om du har ett års gymnasiestudier eller motsvarande bakom dig behöver du minst två år. Har du avslutad grundskola och minst ett års arbetslivserfarenhet behöver du också minst två år. Om du har två års gymnasiestudier eller motsvarande behöver du minst ett år.

Svenska med storköksinriktning  

Du bör vara på SFI-nivå C för att klara denna kurs. Du behöver även klara tungt och stressigt arbete i storkök. Kursen riktar sig till kvinnor. Kursen är ett år.

Antagningskriterier långa heltidskurser

När vi har tagit emot din ansökan till våra långa heltidskurser blir du kallad till intervju.Vid intervjun träffar du en av våra lärare. Då diskuterar ni dina tidigare studier och arbete och hur länge du behöver studera för att nå dina mål. Ni pratar också om våra antagningskriterier som är en viktig grund för studier hos oss. Ditt aktiva deltagande i gruppen är en del av folkhögskolans kännetecken och gruppens sammansättning blir därför viktig. En samlad helhetsbedömning av dessa kriterier ligger sen till grund för antagning eller avslag.

Social förmåga

Studier hos oss innebär bland annat att arbeta tillsammans och respektera varandras olikheter. Här finns deltagare med olika bakgrund vilket vi ser som en tillgång. Vi är noga med att alla respekterar alla människors lika värde. Vi accepterar inte att någon diskriminerar eller blir diskriminerad på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Deltagaren ingår i en sammanhållen klass och mycket av studierna bedrivs i grupp.

Studieteknik

Förmågan att själv söka information samt analysera och bearbeta denna är en viktig ingrediens för att lyckas med studier på allmän kurs. Vi arbetar med studieteknik i klassrummet, men det är viktigt att du är intresserad och införstådd med vårt pedagogiska upplägg. Frågor kring motivation ställs därför vid intervjutillfället. Om vi ser för stora hinder för att deltagaren ska lyckas med sina studier är vi restriktiva med antagning.

Närvaro

Stadsmissionens Folkhögskolas pedagogiska modell förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna och kräver 80% närvaro för att få godkänt studieår. Om närvaron understiger det kan det innebära att deltagaren inte kan tillgodoräkna sig tiden man studerat. Det kan också påverka möjligheterna att få studiemedel i framtiden.

Drogförbud

För alla sökande till Stadsmissionens Folkhögskola gäller drogförbud. Frågan kring beroende och/eller missbruk ställs till alla som intervjuas. Minst ett års drogfrihet krävs för att kunna påbörja studier hos oss. Undantag medges endast av rektor. Referenser och nätverk kan kontaktas.

Antagningsvillkor Skriv för att nå ut, distans halvfart

Du ska vara minst 18 år  och ha gymnasiebehörighet. Inga övriga förkunskaper behövs.

Antagningsvillkor SMF och etableringskurs

Antagning omfattas inte av antagningsvillkor ovan. 

  • Etableringskurs Du ska vara inskriven på etableringsprogrammet. Ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen.
  • SMF Kursen sker i samarbete med Arbetsförmedlingen och du söker genom dem.