Undervisning under pandemin

Stadsmissionens Skolstiftelse följer Folkhälsomyndighetens justerade rekommendation om distansundervisning i gymnasieskolan och återgår till en kombination av distans- och närundervisning, fram till 1 april 2021.

2021-01-21

Folkhälsomyndigheten justerar rekommendationen om distansundervisning på gymnasieskolan. Justeringen innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av distansundervisning och viss närundervisning (på plats i skolan) från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021.

De regionala smittskyddet kan precis som tidigare rekommendera att skolor ska stänga helt eller delvis och övergå till fjärr- eller distansundervisning i regioner som är särskilt hårt utsatta ur smittskyddssynpunkt.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Gymnasiesärskolan ingår inte i rekommendationen. Anledningen är att gymnasiesärskolans elevgrupp har stora behov av närundervisning på plats i skolans lokaler. Gymnasiesärskolan kommer därför inte gå över till distansundervisning utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation. 

Undantag från Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller även för:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp,
  • nationella prov,
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans,
  • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion
  • och för elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Nationella prov och examinationer får genomföras för elever som är friska och inte har symptom. Elever som är sjuka och har symptom ska erbjudas andra tillfällen att visa sina kunskaper.

Introduktionsprogrammen och elever med större behov av närundervisning

Skolinspektionen konstaterade i en rapport om gymnasieskolornas distansundervisning under våren, att elever på introduktionsprogrammen, däribland språkintroduktionen, ställs inför särskilda utmaningar vid distansundervisning. Samma sak gäller

  • elever med social oro eller trångboddhet i hemmet,
  • elever med behov av nära kontakt med sin lärare, eller
  • elever som har svårt att hitta struktur och rutiner för sina studier.

Folkhälsomyndighetens rekommendation är därför att bland annat elever på introduktionsprogrammen och andra elever som är sårbara för distansundervisning inte bör omfattas av rekommendationen. Skolverket skriver på sin webbplats att introduktionsprogrammen inte omfattas av rekommendationen.

Folkhälsomyndigheten uppmanar huvudmännen att hålla öppet för närundervisning av elever vid introduktionsprogrammen och dessutom ha en låg tröskel för att även andra elever som blir särskilt lidande av distansundervisning ska få fortsätta med undervisning i lokalerna, så kallad närundervisning.

Vuxenutbildning

Utbildningar som riktar sig till vuxna som inte går på gymnasiet omfattas inte av rekommendationen. För dem gäller allmänna råd och rekommendationer, framför allt att arbeta hemma när det är möjligt. Folkhögskolan har delvis distansundervisning och Yrkeshögskolan har hel distansundervisning till och med v. 11. 

Information om hur rekommendationen hanteras på våra respektive skolor ges till studerande och vårdnadshavare i ordinarie kommunikationskanal.