Har du en synpunkt?

Dina synpunkter är viktiga för oss och bidrar till att vi kan förbättra vår verksamhet och åtgärda brister. Därför välkomnar vi att du framför dina förbättringsförslag till oss. Du kan välja att höra av dig på mejl eller telefon eller anonymt.

Du kan givetvis även lämna dina synpunkter och klagomål direkt till personalen i verksamheten och till ansvarig chef för respektive enhet. 

Visselblåsarlagen Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ger dig rätt att anmäla allvarliga missförhållanden anonymt.

Missförhållanden är sådana som kan likställas brott eller oegentligheter som du vet eller misstänker pågår inom organisationen. Har du andra synpunkter, till exempel på hur organisationen styrs eller dina egna arbetsförhållanden ska du i första hand prata med din chef.

Du kan anmäla här på webben, ringa, skriva brev eller besöka oss. Se mer under rubriken ”Kontakta Skolstiftelsen”

Väljer du att anmäla via webben är du alltid anonym genom att du tilldelas en specifik kod för ditt ärende. Se dock till att spara koden, tappas den bort kan vi inte generera en ny eller söka upp ditt ärende.

Din anmälan registreras i ett system via tredje part och hanteras av lämplig, oberoende person inom Stadsmissionens Skolstiftelse. Återkoppling sker via systemet och du är enligt lag berättigad till sådan inom loppet av tre månader.

Läs mer om lagen här:

Länk till anmälningsformulär hittar du här:

Inom all verksamhet finns det möjligheter att bli bättre. För oss är det lika viktigt att få veta när något fungerar, som när något inte fungerar.

Systematiskt kvalitetsarbete

Vi vill ständigt utvecklas och ett systematiskt arbete med synpunkter och klagomål ger oss möjligheter att både uppmärksamma brister och möjligheter att kunna arbeta förebyggande. Vi har därför tydliga rutiner för att elever, vårdnadshavare och andra som berörs av skolverksamheten ska kunna meddela oss sina synpunkter och klagomål. Det skapar fler möjligheter för att oss att förbättra vår verksamhet.

I skollagen (4 kap 3 §) anges att skolor både på huvudmannanivå och skolenhetsnivå systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen. I skollagen (4 kap 7–8 § §) anges även att huvudmannen ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas om det genom till exempel klagomål framkommer att det finns brister i verksamheten och att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Hantering av klagomål

1. Rapportering av klagomål


Elev, vårdnadshavare eller den som berörs av verksamhet som huvudmannen bedriver har möjlighet att framföra klagomål på verksamheten. För att handläggningen av ärendet ska kunna sättas igång så snart ärendet kommit in, är det viktigt att den som lämnar klagomålet anger ”Klagomål gymnasiet” i ämnesraden på mailet. Sedan måste också följande anges:
– datum då klagomålet lämnas,
– för- och efternamn på den som lämnar klagomålet,
– e-mailadress eller fullständig adress så att vi kan komma i kontakt med och återkoppla till uppgiftslämnaren,
– telefonnummer om du vill att vi ska återkoppla via telefon,
– vilken skola ärendet berör,
– vad klagomålet avser (beskriv så utförligt som möjligt), samt
– förslag på förbättring om uppgiftslämnaren har sådant eller sådana.

2. Mottagande av klagomål

Den i vår verksamhet som tar emot ett klagomål ska skyndsamt översända det till kvalitets- och utbildningsansvarig hos huvudmannen för vidare hantering.

3. Initiera en utredning

När kvalitets- och utbildningsansvarig hos huvudman får in ett ärende, ansvarar denne för att initiera en utredning. Inom fem arbetsdagar får den som lämnat klagomålet en bekräftelse, via mejl eller telefon, på att klagomålet är mottaget och att ärendet kommer att utredas av huvudmannen. Då anses utredningen vara påbörjad.
 

4. Utredning

Utredning görs hos huvudmannen i samverkan med skolan. Relevant kompetens ska bistå i utredningen. Utredningen dokumenteras av huvudmannen.

Följande ska tas med i utredningen:
– anledning till klagomålet
– grunden för klagomålet,
– vad utredningen kommit fram till (en fri beskrivning av orsaken till att klagomålet har uppstått).

Om en eventuell brist i verksamheten finns, ska åtgärder sättas in och dessa ska beskrivas i en handlingsplan.  I handlingsplanen ska tidpunkter för uppföljning anges och vem som är ansvarig. I handlingsplanen ska det även redogöras för åtgärder som förebygger att liknande situation uppkommer igen. Handlingsplanen ska delges den som lämnat in klagomålet.

5. Avslut av ärendet

Avslut av ärendet sker genom återkoppling till den som har rapporterat in klagomålet.

6. Årlig sammanställning

 Huvudman gör årliga sammanställningar av de klagomål som inkommit och analyserar dessa.

Kontaktperson

Gustaf Rosenberg

Kvalitetsansvarig  Skolstiftelsen

gustaf.rosenberg@

stadsmissionensskolstiftelse.se

070-9495978