Skolstiftelsen och Jerringfonden inleder samarbete om elevnärvaro

2022-04-21
Stadsmissionens Skolstiftelse och Jerringfonden inleder ett samarbete för att öka kunskapen och medvetenheten om hur man främjar elevnärvaro inom gymnasieskolan.  Som inspiration och stöd i skolornas arbete för att främja närvaro kommer bland annat ett nytt utbildningsmaterial tas fram. Satsningen omfattar alla medarbetare inom Skolstiftelsen.

Att gå i skolan är en av de allra viktigaste faktorerna för att barn och ungdomar ska få en bra start i livet. Men alla barn går inte i skolan, problematisk skolfrånvaro är ett växande problem i Sverige såväl som i övriga västvärlden.

—Vi, liksom många andra skolhuvudmän, har utmaningar när det gäller frånvaro och därför är vi väldigt glada att vi nu får möjligheten att samarbeta med Jerringfonden i aktiviteter som främjar skolnärvaro, säger Tomas Abrahamsson, VD, Skolstiftelsen. Under vårterminen 2022 har Skolstiftelsen omarbetat vår närvarostrategi från 2014. För att förankra den nya närvarostrategin behöver kunskapen fördjupas om orsaker till elevers frånvaro och uppdaterade arbetssätt arbetas fram tillsammans med samtliga medarbetare som har elevkontakt.

—Jerringfonden har sedan flera år stimulerat till ökad forskning och aktiviteter som främjar skolnärvaro och har bland annat tagit fram en internationell antologi ”School Attendence Problems. A research Update and Where To Go.”  Vi ser fram emot att samarbeta med Skolstiftelsen kring dessa frågor och hoppas att vi tillsammans kan utveckla metoder som kan användas av alla skolor i Sverige, säger Birgit Rösblad, ordförande i Jerringfonden.

Skolstiftelsen och Jerringfonden kommer inom sitt samarbete bland annat att ta fram utbildningsmaterial i form av filmer och föreläsningar med tillhörande handledningsmaterial för skolornas arbete med närvarofrämjande. Utbildningsmaterialet utgår från de lärdomar som presenteras i den antologi som Jerringfonden tagit fram och från arbetet som skett inom Skolstiftelsens närvarogrupp sedan 2014.

Om Jerringfonden
Jerringfonden är en stiftelse som stöder forskning och verksamhet för barn och ungdomar med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk  funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet.