FRÅGOR och SVAR

Här hittar du frågor och svar om vad som gäller på skolan under pågående pandemi. Har du ytterligare frågor, vänd dig direkt till skolan

Var kan jag söka information?

Sök framför allt information på nedanstående webbsidor

Vad gör ni för att förhindra smittspridning i era lokaler?

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer, det innebär även i fortsättningen att:

  • Den som har symtom stannar hemma till symptomfrihet och ytterligare två dagar.
  • Den som insjuknar åker hem direkt. Frånvaron meddelas snarast till skolan.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
  • Vi strävar efter att hålla avstånd i den mån det är möjligt i våra lokaler.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Vi följer våra övriga smittförebyggande åtgärder.

Exempel på anpassningar t.ex. schemaläggning med olika start och sluttider, tydliga instruktioner till personal och elever när det gäller hygien, håller avstånd och social distansering, tillgång till tvål och handsprit, anpassningar i idrottsundervisningen, digitala lösningar på vårdnadshavarmöten och öppet hus.

Du kan även läsa hur huvudman arbetar under pandemin hösten 2020 här

Vid smitta på skolan

När vi får kännedom om smitta på skolan, kontaktar vi regionens smittskydd för rådgivning och följer deras rekommendationer. Det kan exempelvis handla om att en klass där det finns smittad individ rekommenderas att undervisas på distans under en kortare period. Vi informerar personal på skolan samt berörd klass eller årskurs om att det finns smitta i klassen och om eventuella åtgärder med anledning av detta.

Distansundervisning

Kommer ni att ha distansundervisning?

Vi har tidigare beslutat om att förlänga fjärr- och distansundervisningen till och med vecka 43 och har nu omprövat beslutet. Vi förlänger fjärr- och distansundervisningens period ytterligare, till och med vecka 51 och ska ompröva beslutet på nytt (senast under vecka 51).

Besluten fattas med stöd av regeringens tillägg i förordningen 2020:115 som möjliggör fortsatt fjärr- och distansundervisning på gymnasiet för att minska belastningen under rusningstrafik.

Den samlade bedömningen är att smittan ökar i Uppsala och att därför en återgång av samtliga elever till klassrumsundervisning inte är önskvärt då det kommer att medföra ökat belastning av kollektivtrafiken i Uppsala.
Vi kommer fortsatt bevaka smittspridningen under aktuella period. Beslutet kan ändras eller upphävas på grund exempelvis förändrade rekommendationer från myndigheter, förändrade omständigheter på skolan eller hos huvudmannen.

Beslutet gäller samtliga årskurser.

Distansundervisning

Kan elever få undervisning på distans om de måste vara hemma för att de är sjuka?

Normalläget är att undervisningen sker på plats i skolan. Om en elev är hemma på grund av sjukdom, behöver de precis som vanligt ha kontakt med undervisande lärare för att ta reda på hur de tar igen det de missar, t ex genom inlämningsuppgifter eller inläsning av studiematerial. Vi har i regel inte möjlighet att erbjuda distansundervisning till elever som är hemma sjuka, då det skulle innebära dubbelarbete för lärarna.

Kan elever få undervisning på distans om de måste vara hemma för att de är i riskgrupp?

Distansundervisning kan i särskilda fall ges till elever som inte är i skolan på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten, även om undervisning i normalfallet ska ges på plats i skolan. I nuläget finns det ingen rekommendation från Folkhälsomyndigheten för riskgrupper bland barn. Kontakta rektor för vidare dialog.

Sjukfrånvaro

När ska en elev stanna hemma från skolan?

En elev som känner sig sjuk ska vara hemma från skolan, oavsett om man misstänker covid-19 eller annan sjukdom. Var uppmärksam på symtom på covid-19, om de uppstår ska du gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region du bor.

Hur länge ska elever stanna hemma om de har varit sjuka?

Man ska stanna hemma så länge man är sjuk. Efter det ska man vara feberfri i minst två dygn och känna sig frisk innan återgång till skolan.

Den som har en konstaterad covid-19-infektion ska stanna hemma i minst sju dagar efter att ha insjuknat. Man ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna sig bättre. Man kan fortsatt ha torrhosta och bortfall av lukt- och smaksinne, men återgå till skolan om man mår bra för övrigt och det gått minst sju dagar sedan insjuknandet.

Har man fått ett positivt provsvar, men är symtomfri, så ska man stanna hemma i minst sju dagar efter provtagningstillfället. Får man symtom efter provtagningen, följer man instruktionerna ovan – räknat från insjukningsdagen.

Ovan gäller förutsatt att du i övrigt är frisk och inte har nedsatt immunförsvar på grund av läkemedelsbehandling eller sjukdom som påverkar ditt immunförsvar.

En familjemedlem är sjuk – ska eleven ändå gå till skolan?

Om en person i hushållet har testat positivt för covid-19, kan familjeisolering/-karantän gälla. Vid konstaterad smitta ska alla i hushållet, både sjuka och friska, få förhållningsregler från vården. Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19. Var uppmärksam på symtom på covid-19, om de uppstår ska du gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region du bor.

Läs mer om vad som gäller om någon i hushållet är sjuk på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Riskgrupp

Kan elever i riskgrupp gå till skolan utan att riskera att smittas?

Rekommendationen från myndigheterna är att man ska vara i skolan om man är frisk. Finns det osäkerhet eller oro behöver ni rådgöra med behandlande läkare eller vårdinstans om hur ni ska förhålla er till den rådande situationen. Håll skolan informerad.

Vi har en person i riskgrupp i hushållet – kan eleven få distansundervisning för att inte riskera att ta med smitta hem?

Distansundervisning kan i särskilda fall ges till elever. Kontakta rektor för att se om ni tillsammans kan lösa situationen.

APL

Kommer elever att kunna vara ute på APL?

Vi strävar efter att eleverna skall genomföra sin APL som vanligt.

 

Senast uppdaterat: 2020-11-11

Martin Molin
Grillska Uppsala
Rektor